×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Ekspercka wiedza,
innowacyjne
podejście

Rozumiemy nie tylko prawne ale także technologiczne i finansowe aspekty działalności naszych klientów, stanowimy więc doskonały wybór dla firm poszukujących wyspecjalizowanej wiedzy i partnerstwa. nasze specjalizacje >

Usługi płatnicze

Pomagamy uzyskać zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

Instytucje pożyczkowe – LendTech, Digital Lending

Doradzamy instytucjom pożyczkowym we wszystkich aspektach ich działalności.

Kryptoaktywa i tokeny

Kompleksowe wsparcie prawne firm świadczących usługi w obszarze kryptoaktywów. Doradztwo prawne w zagadnieniach dotyczących tokenizacji.

Dane osobowe

RODO, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w branżach FINTECH, LENDTECH i E-COMMERCE.

Nowe technologie i IT

Doradzamy w prawnych aspektach wdrażania rozwiązań IT i nowych technologii.

E-commerce

Kompleksowe wsparcie prawne firm działających w branży e-commerce, e-handlu i e-biznesu – dostawców usług w rzeczywistości wirtualnej.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe wsparcie prawne firm przy podziałach i połączeniach, transakcjach typu joint venture oraz kupnie i sprzedaży akcji oraz tworzeniu holdingów i grup kapitałowych.

Pozyskiwanie finansowania

Kompleksowe wsparcie prawne firm przy wyborze i pozyskiwaniu finansowania na rozwój wybranych projektów biznesowych.

Relacje z organami nadzorczymi

Wspieramy instytucje nadzorowane w zakresie realizacji zaleceń organów nadzoru.

Usługi płatnicze

Specjalizacje

Usługi płatnicze

Pomagamy uzyskać zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym na rzecz instytucji płatniczych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie uzyskania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych, czy wpisów do odpowiednich rejestrów, a także w różnorodnych postępowaniach administracyjnych z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego. Zapewniamy pomoc w uzyskiwaniu zezwolenia KNF na prowadzenie usług płatniczych oraz wsparcie w prowadzeniu bieżącej działalności dla wydawców kart płatniczych, płatności internetowych, płatności mobilnych, dostawców usług informacji o rachunku płatniczym.

Kancelaria Macura zapewnia również usługi doradcze w zakresie opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur i regulacji określonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – AML i CFT. Opracowujemy dokumentację wewnętrzną taką jak systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, oraz inne wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumenty, pozwalające na ocenę rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą.

Ponadto udzielamy wsparcia merytorycznego dotyczącego pokrewnych dziedzin prawa, jak prawo bankowe czy ustawa o kredycie konsumenckim.

Co oferujemy? more

W oparciu o krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje dotyczące usług płatniczych (PSD oraz SCA/CSC), płatności elektronicznych na rynku polskim i unijnym, regulacje AML/CFT, oferujemy wsparcie prawne dla podmiotów z sektora FinTech, wszelkiego rodzaju start-upów w ustaleniu, czy ich usługi stanowią działalność regulowaną w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, a jeśli tak to pomagamy w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń (np. na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej) lub wpisów do odpowiednich rejestrów (np. rejestru biur usług płatniczych lub małych instytucji płatniczych). Ponadto, bierzemy udział w sprawowaniu kontroli przestrzegania przepisów prawa przez instytucje płatnicze. W oparciu o regulacje polskie i europejskie, w tym dokumenty takie jak:

 • Ustawa o usługach płatniczych
 • Ustawa o kredycie konsumenckim
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o usługach płatniczych (PSD2)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (V Dyrektywa AML)
 • Ustawa Prawo bankowe
 • Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)
 • Wytyczne i rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wytyczne i rekomendacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

oraz praktyczne doświadczenie i stale poszerzaną wiedzę, proponujemy praktyczne rozwiązania.

Na jakie pytania odpowiadamy? more
 • czym jest MIP (mała instytucja płatnicza)?
 • jak utworzyć MIP i jakie są wymogi uzyskania wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych?
 • jak opracować wniosek o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych?
 • czym jest pismo sektorowe, które otrzymają wszystkie instytucje wpisane do rejestru małych instytucji płatniczych i jak należy przygotować nie odpowiedź (odpowiedź na pismo sektorowe)?
 • jakie dokumenty powinna posiadać mała instytucja płatnicza?
 • jakie są wymagania w zakresie raportowania i sprawozdawczości instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych?
 • jak wdrożyć zasady silnego uwierzytelniania klienta?
 • jak wykonywać obowiązki informacyjne wobec konsumentów, np. użytkowników kart płatniczych?
 • jak chronić dane osobowe w transakcjach płatniczych?
 • jak prowadzić postępowania reklamacyjne?
 • jakie są ograniczenia w prowadzeniu działalności w charakterze małej instytucji płatniczej i kiedy należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej?
 • jakie są wymogi by zostać krajową instytucją płatniczą (KIP) i jak długo trwa postępowanie przed KNF?
Wybrane usługi more
 • Tworzenie procedur wewnętrznych dla instytucji płatniczych w zakresie weryfikacji klienta, obsługi, windykacji, procesów reklamacyjnych.
 • Opracowanie dokumentacji wewnętrznej i regulaminów dla instytucji płatniczych.
  Tworzenie dokumentacji usług płatniczych w relacji z użytkownikami i partnerami biznesowymi.
 • Wsparcie klientów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w transakcjach płatniczych.
 • Tworzenie i opracowywanie różnych dokumentów, związanych z rejestracją i prowadzeniem bieżącej działalności, takich jak umowa ramowa o usługi płatnicze.
 • Bieżąca obsługa prawna dla instytucji płatniczych – wydawców kart płatniczych, płatności internetowych, płatności mobilnych, acquiringu, dostawców usługi informacji o rachunku płatniczym.
 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych dla instytucji płatniczych (RODO).
 • Usługi inspektora ochrony danych (IOD).
 • Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych.
 • Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych i dokumentacji wewnętrznej, pozwalającej KNF w procesie wydawania zezwolenia na ocenę rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą.
 • Reprezentowanie instytucji płatniczych w postępowaniach przed organami nadzorczymi, np. Urząd KNF, Rzecznik Finansowy, Prezes UOKIK czy Prezes UODO.
 • Obsługa spraw z zakresu regulacji usług finansowych i instytucji finansowych dla klientów świadczących usługi finansowe.
 • Reprezentacja instytucji nadzorowanych w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, dotyczących uzyskania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych.
 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, określonej przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML), w tym wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej i procedury zgłaszania naruszeń.
 • Opracowywanie polityk bezpieczeństwa transakcji płatniczych i zapewnianie ich zgodności z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz wytycznymi EBA w sprawie środków bezpieczeństwa dotyczących ryzyk operacyjnych i ryzyk dla bezpieczeństwa usług płatniczych.
 • Dedykowane szkolenia dotyczące m.in. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla kadry zarządzającej pracowników instytucji obowiązanych.
 • Wsparcie w realizacji obowiązków raportowych, kontrolnych i sprawozdawczych.
Komu doradzamy? more

Specjalizujemy się w doradztwie w sprawach usług płatniczych dla branży FinTech i usług płatniczych. Wspieramy właścicieli, członków zarządu i kadrę zarządzającą w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, tworzenia procedur wewnętrznych dla instytucji płatniczych w zakresie weryfikacji klienta, obsługi, windykacji, procesów reklamacyjnych.

Monitorujemy ustawodawstwo i rozwijającą się praktykę w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Zachęcamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się praktycznym doświadczeniem, zdobywanym w trakcie realizacji różnorodnych projektów dla firm z branży FinTech.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more
Postępowanie o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych

Naszego klienta, dostawcę usług komunalnych, reprezentowaliśmy w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), w celu umożliwienia mu przyjmowania płatności za świadczone usługi e-commerce.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem, będącym małą instytucję płatniczą, świadczącą usługi płatnicze wydawania kart kredytowych i udzielania kredytu płatniczego konsumentom.

więcej more
Instytucje pożyczkowe – LendTech, Digital Lending

Specjalizacje

Instytucje pożyczkowe – LendTech, Digital Lending

Doradzamy instytucjom pożyczkowym we wszystkich aspektach ich działalności

Dzięki technologii, udzielanie kredytów i pożyczek konsumentom i przedsiębiorcom przez Internet staje się coraz bardziej powszechne, odbywa się coraz szybciej, w dużej mierze z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej i nowoczesnej technologii. To istota pojęcia lending technology, określanego w skrócie jako LendTech. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii usługi pożyczkowe i usługi kredytu konsumenckiego mogą być świadczone bardziej wygodnie i efektywnie.

Sektory LendTech i Digital Lending bardzo dynamicznie się rozwijają, wciąż powstają nowe instrumenty finansowe, wymagające bieżącej i praktycznej znajomości prawa, a także – umiejętności znalezienia rozwiązań i reguł prawnych dla zupełnie nowych obszarów. Szczególnym wyzwaniem jest skuteczne dopasowanie już istniejących reguł prawnych do dynamicznie zmieniającego się świata technologii i nieograniczonej kreatywności biznesowej. Od ponad 10 lat oferujemy kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków. Nasi eksperci z sukcesem wprowadzili na polski rynek kilkanaście instytucji finansowych oraz prowadzą ich stałą obsługę prawną wspomagając w codziennych wyzwaniach.

Co oferujemy? more

W oparciu o krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego i działalności pożyczkowej, oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych z branży LendTech i Digital Lending, świadczących usługi pożyczkowe oraz kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. W oparciu o regulacje polskie i europejskie, w tym dokumenty takie jak:

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa anti-money-laundering, ustawa AML);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Consumer Credit Directvie, dyrektywa CCD);
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • wytyczne i rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe;
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
 • Decyzje UOKIK i Rzecznika Finansowego;
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców;

szukamy praktycznych, optymalnych do wdrożenia rozwiązań, wspierających innowacyjne pomysły biznesowe klientów – firm i instytucji pożyczkowych z branż LendTech i Digital Lending.

Jeżeli zastanawiasz się lub masz wątpliwości more
 • jak – z punktu widzenia prawa – rozpocząć działalność w sektorze firm pożyczkowych w Polsce?
 • jak – zgodnie z prawem – oferować konsumentom produkty kredytowe (kredyt konsumencki, umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia związanych z odroczeniem kosztów, umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, umowa o kredyt odnawialny)?
 • jak konstruować produkty kredytowe dla osób fizycznych i MŚP (elektroniczne mikropożyczki dla konsumentów, pożyczki obrotowe i oddłużeniowe dla firm)?
 • jakie wymogi AML muszą spełniać instytucje pożyczkowe?
 • jak chronić dane osobowe klientów – konsumentów w instytucjach pożyczkowych?
 • jak działając już w innym kraju rozpocząć działalność w Polsce?
 • jak prawidłowo odpowiadać na żądania konsumentów związane z pożyczkami i prawidłowo prowadzić procesy reklamacyjne?
 • jak odpowiadać na żądania Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego?
 • jak prawidłowo działać w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
 • czy konieczne jest rozpoczęcie działalność w formie Małej Instytucji Płatniczej (MIP) lub Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP)?
 • jakie wymogi regulacyjne muszą być spełnione, aby działać w formie Małej Instytucji Płatniczej (MIP) lub Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP)?
 • jak świadczyć usługi w modelu bnpl (by now pay later)?
 • jak wdrożyć nowoczesne formy kredytowania, oparte o kartę kredytową?
 • jakie warunki należy spełnić, aby nawiązać współpracę z wydawcą kart kredytowych, albo stać się ich wydawcą ?
 • jak przetwarzać dane osobowe klientów i prawidłowo chronić?
  skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w zagadnieniach dotyczących kredytu konsumenckiego, LendTech i Digital Lending.
Wybrane usługi more
 • kompleksowe wsparcie instytucji pożyczkowych w bieżącej działalności, w szczególności w takich zagadnieniach jak ochrona danych osobowych, RODO, compliance i AML;
 • zarządzanie ryzykiem prawnym w obszarze ochrony danych osobowych, RODO, compliance i AML;
 • bieżący monitoring ustawodawstwa, orzecznictwa sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), decyzji oraz stanowisk Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznika Finansowego (RF) – rekomendacje w zakresie stosowania wytycznych, wynikających z tych aktów;
 • zapewnienie zgodności z wytycznymi i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF);
 • wsparcie na etapie projektowania i tworzenia produktów kredytowych, zarówno umów kredytów krótkoterminowych, umów pożyczek ratalnych jak i umów kredytów wiązanych;
 • doradztwo w tworzeniu struktur instytucji oraz przy tworzeniu oferty produktowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów kredytu konsumenckiego z dbałością o ich zgodność z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, aktualnymi decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz orzecznictwem sądów powszechnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych dla instytucji finansowych i dla instytucji pożyczkowych;
 • świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD) oraz bieżące wsparcie IOD wyznaczonego przez klienta;
 • wsparcie instytucji pożyczkowych w szczególnie newralgicznych zagadnieniach, takich jak maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu, wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego, umowy o kredyt wiązany, marketing produktów kredytowych czy ocena zdolności kredytowej z uwzględnieniem automatycznych mechanizmów decyzyjnych;
 • wsparcie w toku negocjowania i zawierania umów z partnerami biznesowymi, takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej i pośrednicy finansowi;
 • doradztwo w pozyskiwaniu finansowania poprzez m.in. takie działania jak emisja obligacji korporacyjnych;
 • wsparcie we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań budowania przewagi konkurencyjnej, takich jak analiza danych behawioralnych w ocenie zdolności kredytowej, targetowanie behawioralne, weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem danych behawioralnych, w szczególności – weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem wizerunku;
 • tworzenie, opracowywanie i wdrażanie dokumentów takich jak dokumentacja regulacyjna i wewnętrzne procedury regulacyjne, określone przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. ustawa AML), w tym wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej, procedura zgłaszania i raportowania naruszeń;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do wymagań kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, działów obsług klienta, weryfikacji i windykacji;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pracowników instytucji obowiązanych;
 • doradztwo w tworzeniu procedur wewnętrznych dla instytucji pożyczkowych w zakresie takich zagadnień jak weryfikacja klienta, obsługa klienta, windykacja czy procesy reklamacyjne;
 • reprezentacja instytucji pożyczkowych i firm LendTech w relacjach z organami administracyjnymi – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Rzecznik Finansowy (RF);
 • wprowadzanie na polski rynek instytucji finansowych;
 • mapowanie ryzyka prawnego, zarządzanie ryzykiem prawnym w LendTech;
 • wdrożenie rozwiązań chmurowych w firmach LendTech;
 • outsourcing procesów związanych z AML.
Komu doradzamy? more

Wspieramy wiodące polskie i europejskie podmioty – instytucje finansowe, udzielające kredytów konsumenckich i pożyczek przedsiębiorcom, a także konsumenckich mikropożyczek elektronicznych – firmy działające w szeroko pojmowanym sektorze LendTech.

Doradzamy osobom, które pełnią funkcje członka zarządu, head of lending, compliance officer i AML officer.

Monitorujemy ustawodawstwo i orzecznictwo dotyczące sektora LendTech w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Zachęcamy do lektury naszego bloga na łamach którego dzielimy się praktycznym doświadczeniem, zdobywanym w trakcie realizacji różnorodnych projektów dla firm z branży LendTech. W 2021 r. radca prawny Monika Macura otrzymała prestiżowe wyróżnienie od Fundacji Lendtech, kreującej i wspierającej ekosystem FinTech & LendTech oraz digital lending w Polsce, za wkład merytoryczny, innowacyjność i zaangażowanie wnoszone w rozwój ekosystemu LendTech w Polsce. Regularnie bierzemy udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych dla firm z sektora pożyczkowego – LendTech i Digital Tech, takich jak corocznie organizowany LendTech Kongres. Jesteśmy także aktywnym członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more
Postępowanie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Reprezentujemy klienta, który w związku z dynamicznym rozwojem działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more
Kompleksowe wdrożenie produktu pożyczkowego, dedykowanego MŚP

W związku ze zmianami w otoczeniu prawnym wokół kredytów konsumenckich wielu przedsiębiorców…

więcej more
Kryptoaktywa i tokeny

Specjalizacje

Kryptoaktywa i tokeny

Kompleksowe wsparcie prawne firm świadczących usługi w obszarze kryptoaktywów. Doradztwo prawne w zagadnieniach dotyczących tokenizacji.

Kryptoaktywa, podobnie jak tokenizacja, stale zyskują na popularności. Choć stopniowo pojawiają się przepisy prawne na szczeblach krajowym i unijnym, wiele aspektów nadal wymyka się regulacjom. Doradztwo w tym zakresie wymaga od prawników nie tylko biegłej, praktycznej wiedzy na temat przepisów regulacyjnych, ale także praktycznego doświadczenia w różnorodnych projektach, o różnej skali. Wyzwaniem bywa również wsparcie klientów w realizacji zamierzeń biznesowych w sytuacji braku regulacji – wówczas, doradzamy w oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenie, tworząc rozwiązania zapewniające klientom maksymalną ochronę ich interesów.

Co oferujemy? more

Analizując krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje i najlepsze praktyki dotyczące szeroko pojmowanego rynku kryptoaktywów i zagadnień związanych z tokenizacją, w tym m.in.:

 • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa anti-money-laundering, ustawa AML);
 • rozporządzenia o rynkach kryptoaktywów (MiCA);
 • stanowiska KNF, decyzji UOKIK i Rzecznika Finansowego;
 • rozporządzenia o operacyjnej odporności cyfrowej (DORA);
 • dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa (NIS2);
 • ustawy o kryptoaktywach,

oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz firm świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów oraz przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych tokenizacją.

Na jakie pytania odpowiadamy? more
 • Jak otworzyć giełdę walut wirtualnych i pośredniczyć w sprzedaży kryptoaktywów
 • Jakie wymogi regulacyjne należy spełnić, aby otworzyć giełdę kryptowalut?
 • Jakie wymogi regulacyjne należy spełnić, aby otworzyć kantor?
 • Jak uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (tzw. licencja VASP)?
 • Kiedy VASP powinien także posiadać zezwolenie na świadczenie usług płatniczych
 • Jak uzyskać licencję CASP (crypto asset service provider)?
 • Jakie są prawne aspekty emisji tokenów
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zgodnie z MICA emitować tokeny będące pieniądzem elektronicznym?
 • Kto może emitować token będący pieniądzem elektronicznym?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zgodnie z MICA emitować tokeny typu ART (powiązane z aktywami)?
 • Czym są waluty cyfrowe?
 • Jak przygotować i zgłosić do KNF dokument informacyjny, dotyczący emisji tokenu zgodnego z MICA?
 • Jakie korzyści płyną z wykorzystania smart kontraktów?
Wybrane usługi more
 • Kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach działalności biznesowej dla firm kryptowalutowych w zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych.
 • Doradztwo prawne przy otwieraniu giełd kryptowalut i kantorów kryptowalutowych.
 • Doradztwo na każdym kroku procesu zakładania działalności gospodarczej i uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (tzw. uzyskanie licencji kryptowalutowej).
 • Wsparcie w procesie ubiegania się o uzyskanie licencji dostawcy usług płatniczych dla firmy kryptowalutowej.
 • Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur w zakresie weryfikacji klientów (KYC), AML i RODO.
 • Wsparcie prawne w zakresie relacji biznesowych z dostawcami usług płatniczych, bankami i innymi instytucjami finansowymi.
 • Wsparcie prawne i doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z nadchodzącymi regulacjami, w tym MiCA.
 • Wsparcie i doradztwo w prawnych aspektach wykorzystywania tokenów reprezentujących prawa lub wartości majątkowe.
 • Ocena prawna i podatkowa usług opartych na blockchain.
 • Opracowywanie założeń biznesowych dotyczących emisji tokenów EMT i ART.
 • Analizy prawne dotyczące możliwości emitowania, wykorzystania i obrotu tokena będącego e-pieniądzem poza granicami UE, w tym w szczególności w UK oraz USA, jeżeli token miałby być przedmiotem obrotu poza terytorium UE.
 • Wsparcie prawne przy pozyskiwaniu banku (instytucji kredytowej) jako partnera – deponenta środków pieniężnych pozyskanych w związku z emisją – z uwzględnieniem MiCA.
 • Przygotowywanie i składanie zgłoszeń do KNF, opracowywanie dokumentów informacyjnych dotyczących emisji tokenów, zgodnych z wymogami z MiCA.
 • Doradztwo przy tworzeniu umów pomiędzy uczestnikami procesu emisji tokena.
Komu doradzamy? more

Wspieramy polskich, europejskich i międzynarodowych przedsiębiorców, realizujących projekty związane z walutami cyfrowymi i tokenizacją, emitentów i podmioty pośredniczące w obrocie walutami cyfrowymi.

Wspieramy projekt emisji tokenów będących pieniądzem elektronicznym.

Wspieramy prawnie projekty wykorzystujące instrumenty płatnicze, oparte o zasilenie walutą cyfrową.

Doradzamy także firmom zainteresowanym otwarciem i prowadzeniem giełd kryptowalutowych i kantorów kryptowalutowych.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Opracowanie regulaminu dla polskich użytkowników serwisu walut wirtualnych

Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotu wpisanego do rejestru dostawców walut wirtualnych. Podmiot prowadzi serwis umożliwiający zakup (on – ramp) i sprzedaż (off- ramp) walut wirtualnych.

więcej more
Doradztwo w projekcie obejmującym emisję tokenów będących pieniądzem elektronicznym

Kancelaria doradza prawnie przy realizacji projektu emisji tokenów będących pieniądzem elektronicznym według koncepcji biznesowej oraz technicznej przygotowanej przez klienta. Emisja ma być przeprowadzona przez jedyną w Polsce instytucję pieniądza elektronicznego.

więcej more
Dane osobowe

Specjalizacje

Dane osobowe

RODO, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w branżach FINTECH, LENDTECH i E-COMMERCE

Dane osobowe to waluta przyszłości. Ich ochrona to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają firmy ze wszystkich branż. Żadne przedsiębiorstwo nie może sprawnie i bezpiecznie funkcjonować bez pozyskania znacznych ilości danych osobowych, i jednoczesnego zapewnienia odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz prawa do prywatności (RODO) jeśli chodzi o ich zbieranie i gromadzenie, przechowywanie, a także wykorzystywanie do prowadzenia bieżącej działalności biznesowej i pozyskiwania nowych zleceń. Odpowiednie procedury w tym zakresie pozytywnie wpływają na zaufanie do firmy, budowanie jej pożądanego wizerunku jako odpowiedzialnego partnera biznesowego, a także zabezpieczają firmy przed negatywnymi konsekwencjami naruszeń ochrony prywatności czy wycieku danych osobowych, wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dlatego ochrona danych osobowych to dziedzina, którą w firmie powinien zajmować się wyspecjalizowany prawnik.

Co oferujemy? more

W oparciu o krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności takie przepisy jak:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO);
 • wytyczne i dokumenty wydawane przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • szczegółowe regulacje branżowe, w tym:
  • ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe;
  • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim;
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych;
  • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
  • ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
  • regulacje i wytyczne Komisji Nadzoru Bankowego;

nasza kancelaria wspiera firmy z branż FinTech, LendTech i e-commerce oraz sektora bankowo-finansowego, w przygotowaniu i wdrożeniu skutecznej i bezpiecznej strategii szeroko rozumianego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania zebranych danych osobowych.

Zaczynamy od audytu sposobów, procedur i poziomów ochrony danych osobowych i prywatności. Na tej podstawie przygotowujemy raporty, obejmujące praktyczne wskazówki w zakresie stworzenia i wdrożenia odpowiednich regulacji i procedur wewnętrznych w zakresie ochrony danych i prywatności. W razie potrzeby, reprezentujemy klientów i doradzamy im w razie wystąpienia naruszenia lub wycieku danych osobowych, a także procedur kontrolnych realizowanych przez odpowiednie organy.

 

Na jakie pytania odpowiadamy? more

Odpowiadamy na pytania i proponujemy praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania, uwzględniające realia biznesowe działalności klientów. Jeśli zastanawiasz się lub masz wątpliwości:

 • czym są dane osobowe?
 • dlaczego dane osobowe są ważne?
 • jakie dane można zbierać?
 • dlaczego trzeba chronić dane osobowe?
 • jak chronić dane osobowe?
 • które dane osobowe podlegają szczególnej ochronie?
 • jak długo można przechowywać dane osobowe?
 • kiedy przetwarzamy dane osobowe?
 • czy i kiedy można udostępnić dane osobowe?
 • czy i kiedy można, a kiedy trzeba usunąć dane osobowe?
 • czy i kiedy trzeba ujawnić dane osobowe?
 • jak wygląda przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub osobę trzecią?
 • czy jest i jak zorganizować przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich?

skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w ochronie danych osobowych, RODO i ochronie prywatności.

Wybrane usługi more

 • Audyty i badania w zakresie RODO, audyt ochrony danych osobowych, audyt ochrony prywatności (privacy by design i privacy by default).
 • Ocena skutków przetwarzania danych dla operacji gospodarczych klientów.
 • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA).
 • Sprawdzenie i modyfikacja klauzul informacyjnych i zgód w celu dostosowania do przepisów RODO.
 • Bieżące konsultacje dotyczące RODO, ochrony prywatności i danych osobowych.
 • Privacy compliance – analiza zgodności rozwiązań i produktów wykorzystujących dane osobowe.
 • Tworzenie, opracowywanie i przygotowywanie polityk, rejestrów, procedur i dokumentacji dotyczących RODO, ochrony prywatności i danych osobowych, w tym takich dokumentów jak polityka bezpieczeństwa informacji, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, polityka dozwolonego korzystania z urządzeń lub systemów IT, polityka BYOD, rejestry przetwarzania danych, reguły i procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zasady postępowania w razie wycieku danych osobowych, polityka cookies.
 • Opracowywanie procedur wyboru kontrahentów mających dostęp do danych (procesorów) oraz ich okresowej weryfikacji.
 • Określanie zasad nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz nadzór nad procesem nadawania i odbierania upoważnień.
 • Określanie zasad i podstaw prawnych pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowywanie wzorców odpowiedzi dla klientów dotyczących zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnych z celami i kategoriami przetwarzanych danych osobowych.
 • Opracowywanie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii przetwarzania.
 • Tworzenie szablonów dokumentów dopasowanych do specyfiki biznesowej klienta – informacje o przetwarzaniu danych oraz wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe.
 • Dostosowywanie procedur działalności do wymogów zgodnych z RODO i tzw. przepisami sektorowymi, w szczególności regulacjami właściwymi dla instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, instytucji działających w sektorze ubezpieczeniowym.
 • Ocena naruszeń ochrony danych osobowych – weryfikacja konieczności zawiadomienia regulatora i osób, których dane dotyczą, potencjalnych środków zaradczych.
 • Przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń do regulatorów oraz zawiadomień osób, których dane dotyczą.
 • Doradztwo i reprezentacje w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach kontrolnych przed organami władzy publicznej i przed sądami w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności, a także naruszeń ochrony danych osobowych i naruszeń prywatności, skarg i żądań osób, których dane dotyczą, lub pytań regulatorów.
 • Reprezentacja i prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Zarządzanie ryzykiem i incydentami naruszenia procedur dotyczących danych osobowych, określanie odpowiednich środków zaradczych i gromadzenie adekwatnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.
 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające nieprawidłowości w gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych.
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze , obejmujące charakter przetwarzania, dostęp do danych i przekazywanie danych do państw trzecich, wsparcie w negocjacjach umów dostawcami usług.
 • Prowadzenie dedykowanych szkoleń, seminariów i warsztatów dla członków zarządu, kadry menedżerskiej i pracowników w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, RODO i ochrony prywatności, w trakcie których nasi eksperci podpowiadają jak spełniać wymagania wynikające z polskich, europejskich i międzynarodowych przepisów o ochronie danych.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD, dawny administrator bezpieczeństwa informacji – ABI) w przedsiębiorstwach sektora finansowego (instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytu konsumenckiego, agenci ubezpieczeniowi), wsparcie podczas realizacji zadań przez wyznaczonego u klienta IODO.
 • Proaktywne reagowanie na zmiany przepisów – zapewnienie stałej zgodności z RODO w celu uniknięcia kar i odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie firmy.
Komu doradzamy? more

Doradzamy wiodącym firmom z sektorów FinTech, LendTech i e-commerce, a także podmiotom z sektora finansowego, IT i startupom. Wspieramy osoby pełniące funkcję członków zarządu, dyrektorów, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, Chief Information Officer (CIO) i Compliance Office.

Monitorujemy ustawodawstwo i rozwijającą się praktykę ochrony danych w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Zachęcamy do lektury naszego bloga na łamach którego dzielimy się praktycznym doświadczeniem, zdobywanym w trakcie realizacji projektów dotyczących ochrony danych osobowych, RODO i ochrony prywatności.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Kompleksowe szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych i RODO

Realizowane szkolenia każdorazowo dostosowujemy do specyfiki branży i klienta…

więcej more
Regulamin serwisu internetowego

Zakup ubezpieczenia przez Internet może budzić u konsumenta wiele wątpliwości. Czy moje dane są…

więcej more
Nowe technologie i IT

Specjalizacje

Nowe technologie i IT

Doradzamy w prawnych aspektach wdrażania rozwiązań IT i nowych technologii

Prawnicy kancelarii specjalizują się w prawnych aspektach wdrażania rozwiązań IT i nowych technologii. Wraz z rozwojem technologii, w tym sieci blockchain czy sztucznej inteligencji pojawia się coraz więcej innowacji i możliwości na ich zastosowanie. Regulacje prawne nie nadążają jednak za otaczającą nas rzeczywistością, w szczególności w tak nowatorskich dziedzinach.

Przedsiębiorcy z obszaru FinTech, LendTech i e-commerce oraz sektora bankowo-finansowego potrzebują wsparcia prawników, którzy znają przepisy oraz potrafią kreować i dopasować istniejące rozwiązania prawne do nieuregulowanych jeszcze obszarów. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które zmniejszają ryzyko prawne, związane z realizowanym projektem z obszaru nowych technologii. Pomagamy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tworząc ramy prawne dla planowanych przedsięwzięć.

Co oferujemy? more

W oparciu o krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje dotyczące prawa nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), technologii blockchain, kryptoaktywów, oferujemy wsparcie prawne dla branż FinTech, LendTech, e-commerce oraz sektora bankowo-finansowego jak i branży IT. W oparciu o regulacje polskie i europejskie, w tym dokumenty takie jak:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi);
 • wytyczne i dokumenty wydawane przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

szczegółowe regulacje branżowe, w tym:

 • ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe;
 • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych;
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (DLT Pilot Regime);
 • regulacje i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (w szczególności Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego;
 • wytyczne i rekomendacje Specjalnej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a w szczególności FATF Standards on Virtual Assets and VASPs oraz Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers;

nadchodzące regulacje, w tym:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze unii (AI ACT);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 (MICA);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014 (DORA);

Pomagamy wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne, niejednokrotnie zmieniające oblicze sektora bankowo-finansowego.

Podkreślić należy, że nie rzadko brak jest uregulowań prawnych czy też dopiero trwają prace legislacyjne w obszarze nowych technologii, jak w przypadku unijnego Rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, określanego jako Artificial Intelligence Act (AI Act). W świetle prac nad tym dokumentem bardzo wiele obecnych rozwiązań czy systemów w branży FinTech z zakresu automatycznej oceny zdolności kredytowej lub też zautomatyzowanych modeli scoringowych może zostać uznanych za systemy AI (ze względu na szeroką definicję), a w konsekwencji również i za systemy AI wysokiego ryzyka (ze względu na definicję systemu AI wysokiego ryzyka). W konsekwencji takie rozwiązania czy systemy z zakresu oceny zdolności kredytowej będą musiały spełniać wiele dodatkowych wymogów określonych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy zobowiązani będą do przeprowadzenia oceny ryzyk, jakie niosą ze sobą rozwiązania oparte o AI, będą zobowiązani do przekazywania użytkownikom jasnych informacji o systemie sztucznej inteligencji.

Zaawansowane prace prawodawcze prowadzone są także i w celu uregulowania szeroko pojętego rynku krytoaktywów. W szczególności należy zwrócić uwagę na projekt aktu w sprawie rynków kryptoaktywów (MICA), który to stanowić będzie rewolucję dla dużej części branży krytoaktywowów w Europie. Nie ulega wątpliwości, że wiele projektów wykorzystujących krytowaluty, będzie miało dostosować się do nowej rzeczywistości prawno- regulacyjnej, jaka to nastanie wraz z wejściem w życie rozporządzenia MICA.

Na jakie pytania odpowiadamy? more

Wspierając klientów w procesie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych odpowiadamy na pytania i proponujemy praktyczne i ograniczające ryzyko rozwiązania, uwzględniające obecne realia biznesowe jak i planowane akty prawne. Jeśli zastanawiasz się lub masz wątpliwości:

 • w jaki sposób wprowadzić rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI) do obrotu?
 • jakie procedury badania, testowania i walidacji należy przeprowadzić przed rozpoczęciem opracowywania systemu AI, w trakcie tego procesu i po jego zakończeniu?
 • jaka jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję?
 • co oznaczać będzie dla mojej organizacji wejście w życie unijnego Rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, określanego jako Artificial Intelligence Act?
 • które branże AI są kwalifikowane jako systemy wysokiego ryzyka?
 • jakie wymogi będą musiały spełnić systemy AI wysokiego ryzyka?
 • jakie skutki prawne niesie ze sobą emisja tokenów, kryptoaktywów?
 • jakie są ograniczenia prawne wdrożenia technologii opartej na blockchain?
 • jakie są możliwości skutecznej realizacji prawa do bycia zapomnianym w sieciach opartych o technologię blockchain?
 • jakie są możliwe drogi ochrony wytworów nowej technologii i sztucznej inteligencji?
 • jak właściwie skonstruować umowę na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego?
 • jak chronić dane osobowe klientów w technologiach chmurowych?
 • czy planowana architektura rozwiązań informatycznych jest zgodna z licencjami na oprogramowanie open source?
 • jakie są ryzyka prawne w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań płatniczych on-line oraz płatności mobilnych?

skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w zagadnieniach dotyczących nowych technologii i IT, a w szczególności w zakresie technologii blochchain, kryptowalut i sztucznej inteligencji.

Wybrane usługi more
 • wsparcie prawne dla projektów wdrożenia Sztucznej Inteligencji (AI);
 • doradztwo prawne dla systemów opartych na machine learing, ale także systemów opartych na metodach logicznych, wiedzy, podejściach statystycznych, metodach wyszukiwania i optymalizacji;
 • opracowywanie koncepcji wykorzystania tokenów reprezentujących prawa lub wartości majątkowe (w technologii blockchain);
 • ocena prawna i podatkowa usług opartych na blockchain;
 • wsparcie prawne w zakresie działalności na rynku kryptowalut;
 • doradztwo w zakresie otwierania giełd kryptowalut;
 • pomoc prawną przy zakładaniu kantorów wymiany kryptowalut;
 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej dla twórców oprogramowania, aplikacji mobilnych i podmiotów świadczących usługi w Internecie;
 • opracowywanie i negocjowanie umów na wdrożenie systemów IT (w szczególności w modelu agile), doradztwo w zarządzaniu projektami IT;
 • doradztwo w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz w zakresie ochrony baz danych;
 • doradztwo w sporach wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania;
 • opracowywanie umów licencyjnych i umów outsourcingowych;
 • opracowywanie umów na korzystanie z usług w modelu SaaS;
 • doradztwo w zakresie stosowania rozwiązań chmurowych, w tym zgodnym z RODO;
 • obsługa prawna wdrożeń systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem technologii chmurowej (cloud computing);
 • opracowywanie umów licencyjnych oraz serwisowych (SLA);
 • opracowywanie umów na świadczenie usług informatycznych, a także umów na dostawę sprzętu informatycznego;
 • doradztwo prawne w zakresie outsourcingu w obszarze IT, w tym z uwzględnieniem wymogów rynku finansowego;
 • obsługa prawna procesów migracji danych;
 • doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych w obszarze IT, z uwzględnieniem postanowień RODO (GDPR), w tym stosowania zasad privacy by design oraz privacy by default;
 • doradztwo prawne dla twórców aplikacji i programów komputerowych, w tym gier komputerowych i gier on-line;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia e-biznesu;
 • doradztwo prawne w obszarze innowacyjnych rozwiązań płatniczych on-line oraz płatności mobilnych, tworzenie struktur i procedur zawierania transakcji finansowych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.
Komu doradzamy? more

Specjalizujemy się w doradztwie dla branży FinTech, LendTech, e-commerce oraz sektora bankowo-finansowego w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych opartych w szczególności o sieć blockchain i sztuczną inteligencję.

Pomagamy przedsiębiorcom planującym założyć kantor kryptowalut lub giełdy kryptowalut oraz w zakresie obrotu walutami wirtualnymi.

Doradzamy twórcom oprogramowania i aplikacji chronić ich własność intelektualną. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze biznesów internetowych, start-upów i software house.

Monitorujemy ustawodawstwo i orzecznictwo dotyczące sektora nowych technologii i IT w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Zachęcamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się praktycznym doświadczeniem, zdobywanym w trakcie realizacji różnorodnych projektów.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Doradztwo w obszarze płatności odroczonych (buy-now-pay-later, BNPL)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem przy projekcie, pozwalającym konsumentom platform internetowych na płatności odroczone (buy-now-pay-later, BNPL) oraz oferujących szeroką gamę pożyczek konsumenckich, prowadzonych przez instytucje bankowe, jak i nie-bankowe.

więcej more
Utworzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)

1 lipca 2022 r. upłynął rok od nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku której…

więcej more
Dokumentacja i opiniowanie procesu usługi skip tracingu

Skip tracing jest coraz chętniej wykorzystywaną przez wierzycieli usługą, wspomagającą poszukiwanie…

więcej more
Kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie do polubownego ściągania wierzytelności

Odzyskiwanie długów to często długotrwały i skomplikowany proces. Wyzwaniem jest nie tylko skłonienie dłużnika…

więcej more
E-commerce

Specjalizacje

E-commerce

Kompleksowe wsparcie prawne firm działających w branży e-commerce, e-handlu i e-biznesu – dostawców usług w rzeczywistości wirtualnej.

Rzeczywistość wirtualna prężnie się rozwija. Każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa, które oferują usługi własne lub podmiotów trzecich przez Internet. Z jednej strony, to nowe firmy w nowej rzeczywistości, stosujące nowoczesne rozwiązania, z drugiej – firmy, które nadal muszą wypełniać obowiązki, jakie dla prowadzących biznes narzucają regulacje prawne. Doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym e-biznes na wszystkich etapach działalności, począwszy od założenia i rejestracji firmy, zdobycia niezbędnych pozwoleń i licencji, poprzez jej bieżące codzienne funkcjonowanie – świadczeniu usług, prowadzenie sprzedaży przez Internet, współpracę z kontrahentami, tworzenie i wdrażanie nowych produktów, aż do połączeń i podziałów spółek, zmian właścicielskich czy pozyskiwania finansowania. Dbamy o poprawność formalnoprawną, regulaminy i relacje z organami nadzoru.

W branży e-commerce wiarygodność i poczucie bezpieczeństwa klientów sklepów i serwisów internetowych czy aplikacji mobilnych to podstawa budowania przewagi konkurencyjnej. Kompleksowo przemyślane i opracowanie regulacje wewnętrzne zgodne z wymogami polskiego i unijnego prawa pomogą zbudować profesjonalny wizerunek w branży, w gronie potencjalnych klientów i partnerów biznesowych, a także pozwolą na ograniczenie i świadome zarządzanie ryzykiem, które wiąże się z działalnością e-commerce.

Co oferujemy? more

W oparciu o krajowe, europejskie i międzynarodowe regulacje wpływające na działalność i funkcjonowanie firm e-commerce, w tym takie dokumenty jak:

 • Prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa o prawach konsumenta;
 • Dyrektywa Omnibus;
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  nasza kancelaria wspiera firmy z sektora e-commerce i e-handlu. Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie projektów obejmujących tworzenie i prowadzenie działalności w świecie i rzeczywistości wirtualnej.

Zaczynamy od pogłębionej rozmowy i poznania potrzeb klienta. W oparciu o informacje o celach i wymogach biznesowych wypracowujemy dopasowane do specyfiki działalności rozwiązania, które następnie omawiamy z klientami, dzieląc się naszym doświadczeniem. Opiniujemy i uzupełniamy również zastane dokumenty, regulaminy czy polityki ważne dla branży e-commerce.

Wspieramy zarówno firmy, które dopiero planują lub stawiają pierwsze kroki w e-biznesie – start-upy, jak i wiodących graczy rynkowych. W oparciu o nasze doświadczenie i zrealizowane dotychczas projekty, jesteśmy w stanie realnie oszacować czas niezbędny na opracowanie wybranych dokumentów, regulaminów i polityk, dzięki czemu wszystkie niezbędne dokumenty są gotowe na dzień uruchomienia usług.

Odpowiadamy na pytania i proponujemy praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania, uwzględniające realia biznesowe działalności klientów.

Jeżeli zastanawiasz się lub masz wątpliwości more
 • jak – z punktu widzenia prawa – założyć i prowadzić sklep internetowy, portal usługowy, aplikację oferującą usługi?
 • jak powinna wyglądać i jakie regulacje powinna zawierać dokumentacja sklepu internetowego?
 • czy sklep internetowy działa zgodnie z prawem?
 • jak prowadzić sklep internetowy zgodnie z prawem?
 • jakie są podstawowe dokumenty potrzebne w celu prowadzenia sklepu internetowego zgodnie z prawem?
 • jakie dokumenty prawne są potrzebne żeby założyć startup e-commerce?
 • jak powinien brzmieć regulamin sklepu internetowego, czy regulamin aplikacji mobilnej?
 • jak prowadzić konkursy i programy lojalnościowe dla klientów?
 • jak zgodnie z przepisami wykorzystywać social media w celach marketingowych?
 • jak powinny brzmieć tzw. zgody marketingowe?
 • czy zgody marketingowe mogą być dorozumiane?
 • czy zgody marketingowe mogą być obowiązkowe?
 • jak napisać politykę prywatności?
 • czym są checkboxy?
 • jakie powinny być treści checkboxów na przetwarzanie danych osobowych?

skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w doradztwie dla podmiotów z sektora e-commerce.

Wybrane usługi more
 • tworzymy modele prawne dla różnego rodzaju działalności e-commerce w Internecie – sklepów internetowych, serwisów internetowych, platform internetowych, aplikacji mobilnych, marketplace;
 • opracowujemy analizy ryzyka związane z prowadzeniem działalności e-commerce, analizy dopuszczalności i możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na polski rynek usług cyfrowych;
 • doradzamy w zakładaniu i uruchamianiu sklepów i platform internetowych, a także uruchamianiu różnego rodzaju aplikacji mobilnych;
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną sklepów internetowych, platform e-commerce, aplikacji mobilnych;
 • strony internetowe – weryfikacja i opracowywanie dokumentacji prawnej, audyty prawne stron internetowych w zakresie ochrony danych osobowych, RODO, cookies, zasady dostępu do stron internetowych w różnych wersjach językowych;
 • sklepy internetowe – doradztwo prawne na etapie planowania i zakładania sklepu internetowego, również w zakresie wymaganej rejestracji i uzyskania zezwoleń; weryfikacja poprawności budowy i funkcjonowania pod względem formalno-prawnym, np. w zakresie RODO, ochrony praw konsumentów, sprzedaży B2B i B2C, polityki gwarancji i zwrotów; tworzenie i weryfikacja takich dokumentów jak regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO i ustawą o Prawach Konsumenta, polityka prywatności, polityka cookies, kompleksowa dokumentacja RODO, ogólne warunki sprzedaży/zakupu, regulamin newslettera, wzory umów handlowych, weryfikacja ścieżek zakupowych pod względem ich zgodności z prawem, klauzule informacyjne, klauzule udzielenia zgód na przechowywanie i przetwarzanie danych, klauzule obejmujące zgody na marketing (tzw. zgody marketingowe), wzorce umów, wzorce pouczeń o przysługujących prawach, wzorce odstąpienia od umowy;
 • portale e-commerce, platformy typu marketplace – tworzenie postanowień regulaminów sklepów, serwisów, aplikacji mobilnych, polityk prywatności, polityk plików cookies, dostosowanie regulaminów i procedur wewnętrznych, wsparcie w uzyskaniu licencji finansowych;
 • wsparcie prawne sprzedawców, osób prowadzących sklepy internetowe i profile sprzedażowe;
 • usługi świadczone drogą elektroniczną i aplikacje – doradztwo w zakresie wdrożeń, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych, ochronę praw konsumentów i regulaminy;
 • umowy z dostawcami, podwykonawcami i kontrahentami – weryfikacja zgodności umów z przepisami prawa, doradztwo w negocjacjach i zawieraniu takich umów jak umowa dystrybucyjna, umowa dropshippingu, umowa dostawy i dystrybucji;
 • relacje z konsumentami (klientami sklepów internetowych) – tworzenie i weryfikacja regulaminów zakupów, regulaminów dostaw, zwrotów, wymiany towarów, procedur ochrony, przetwarzania i gromadzenia danych osobowych osób fizycznych, ochrona praw konsumenta, sprzedaż konsumencka, zawierania umów na odległość, rozwiązywanie umów zawartych na odległość, odstępowania od umów zawartych na odległość, również w zakresie usług finansowych i usług ubezpieczeniowych;
 • tworzenie i weryfikowanie dokumentacji, polityk i procedur, uwzględniających charakterystykę prowadzonej działalności i związanych z tym zagrożeń dotyczących utraty lub naruszenia danych osobowych, naruszenia praw konsumentów lub praw autorskich;
 • wsparcie przy wdrażaniu, a także bieżącej aktualizacji dokumentów i procedur bezpieczeństwa i RODO;
 • szeroko rozumiany compliance – badanie zgodności funkcjonowania podmiotów z wymogami prawymi – prawo telekomunikacyjne, RODO, ochrona danych osobowych, AML;
 • opracowywanie dokumentacji programów lojalnościowych, konkursów na rzecz konsumentów, w tym przygotowywanie regulaminów;
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających jako start-up, włącznie z przygotowaniem wzorów umów spółki, rejestracją podmiotów w KRS, wzory i szablony dokumentów potrzebnych do faktycznego rozpoczęcia działalności;
 • dystrybucja informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing bezpośredni – opracowywanie dokumentacji określającej podstawy prawne i adekwatne zgody, dostosowane do potrzeb i celów biznesowych;
 • marketing behawioralny, profilowanie, e-marketing, działania innowacyjne – doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji i adekwatnych zgód;
 • audyty działań marketingowych pod względem zgodności z prawem (prawno-marketingowy due diligence);
 • doradztwo prawne dotyczące zagadnień geolokalizacji;
 • doradztwo w związku z przekształceniami – połączeniami i przejęciami firm i aplikacji e-commerce, zarówno pod względem formalno-prawnym, jak na poziomie wypracowania wspólnych regulacji RODO, ochrony danych, obsługi procesu sprzedażowego, transferu know-how, technologii, baz i zbiorów danych;
 • organizacja i prowadzenie dedykowanych szkoleń i warsztatów z obszarów m.in. RODO, przetwarzania i ochrony danych osobowych, compliance czy AML, a także innych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności e-commerce;
 • pełnimy również funkcje inspektora ochrony danych osobowych (IOD), o czym więcej można przeczytać w opisie specjalizacji „Dane osobowe”.
Komu doradzamy? more

Wpieramy wiodące firmy e-commerce i startupy, w istniejących oraz dopiero powstających przedsięwzięciach. Oferujemy pomoc prawną właścicielom i prowadzącym małe i duże sklepy internetowe. Doradzamy właścicielom, osobom pełniącym funkcję członków zarządu, dyrektorów, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji, Chief Information Officer (CIO) i Compliance Officer, a także inwestorom. Wspieramy firmy polskie w ekspansji na rynki zagraniczne, a także firmy zagraniczne, którzy chcą wejść na rynek polski lub rynek europejski.

Monitorujemy ustawodawstwo i rozwijającą się praktykę w zakresie doradztwa dla podmiotów e-commerce w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Zachęcamy do lektury naszego bloga na łamach którego dzielimy się praktycznym doświadczeniem, zdobywanym w trakcie realizacji projektów dla firm e-commerce.

Nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Doradztwo w zakupie kilku serwisów internetowych, w tym spoza obszaru EOG

Zakup serwisu internetowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest procesem tylko pozornie łatwym.

więcej more
Regulamin, polityka prywatności, i cookies

Nasza praca rozpoczyna się od wysłuchania klienta, zapoznania się ze specyfiką działania…

więcej more
Fuzje i przejęcia (M&A)

Specjalizacje

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe wsparcie prawne firm przy podziałach i połączeniach, transakcjach typu joint venture oraz kupnie i sprzedaży akcji oraz tworzeniu holdingów i grup kapitałowych.

Każda firma przechodzi przez różne etapy biznesowego rozwoju. Czasami warto skorzystać z nadarzającej się okazji i połączyć siły z innym podmiotem, np. kupując udziały lub tworząc joint venture na potrzeby realizacji konkretnego projektu lub też holding czy grupę kapitałową dla dalszego rozwoju biznesu. Zdarza się też, że wspólnicy podejmują decyzję o prowadzeniu dalszej działalności osobno. Wówczas trzeba firmę podzielić, spłacić partnera biznesowego lub korzystnie sprzedać swoje akcje.

Wspieramy przedsiębiorców z sektorów FinTech, finansowego i technologicznego na każdym z tych etapów, począwszy od kompleksowego badania due diligence, wspierając w negocjacjach i dbając o dokumentację korporacyjną.

Co oferujemy? more

Funkcjonowanie spółek opiera się w dużej mierze na Kodeksie spółek handlowych (KSH), ale także na szeregu innych aktów prawnych, takich jak:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Ustawa prawo przedsiębiorcy;
 • Ustawa o rachunkowości;
 • Kodeks Cywilny;
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 • w zakresie posiadanych licencji i zezwoleń, np. na świadczenie usług płatniczych – również na szeregu innych ustaw, takich jak Ustawa o usługach płatniczych, Ustawa Prawo bankowe, Prawo Telekomunikacyjne.

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie rodzaje transakcji dotyczących łączenia i podziału spółek, zbiorczo określanych jako fuzje i przejęcia (M&A):

 • łączenie i podział spółek;
 • transakcje typu joint venture;
 • sprzedaż akcji lub udziałów;
 • tworzenie holdingów konsorcjów i grup kapitałowych;
 • due diligence inwestorów i sprzedających.
Na jakie pytania odpowiadamy? more
 • Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać udziały w spółce FinTech?
 • Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki i przeprowadzić emisję akcji?
 • Czy i jaką formę prawną przyjąć na potrzeby realizacji wspólnych przedsięwzięć?
 • Jak włączyć spółkę FinTech w struktury holdingu lub grupy kapitałowej?
 • Jak sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego przed wspólnym przedsięwzięciem?
 • Dlaczego warto przeprowadzić badanie due diligence, jak zrealizować je poprawnie?
 • Jakie korzyści dla inwestycji przyniosą list intencyjny, memorandum inwestycyjne i umowa inwestycyjna?
 • Jak długo trwa proces łączenia się spółek i jaki model połączenia uznać w danym przypadku za najkorzystniejszy?
Wybrane usługi more
 • Wspieramy klientów na każdym etapie transakcji od jej planowania i ustalenia struktury aż po doradztwo potransakcyjne.
 • Przeprowadzamy due dilligence inwestorów i sprzedających.
 • Uzgadniamy z klientem zakres due diligence w celu przedstawienia klientowi obrazu sytuacji finansowej, podatkowej, prawnej i organizacyjnej przedsięwzięcia.
 • W efekcie przeprowadzonego due dilligence przedstawiamy klientowi listę ryzyk prawnych, finansowych, podatkowych i ich wpływ na transakcję.
 • Opracowujemy model prawny transakcji.
 • Doradzamy w wycenie przedsiębiorstwa w zależności od wybranej formy finansowania.
 • Opracowujemy dokumentację ofertową dla potencjalnych inwestorów.
 • Prowadzimy negocjacje z instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami od wstępnych rozmów aż do zamknięcia całego procesu.
 • Tworzymy i opiniujemy projekty dokumentacji transakcyjnej, takie jak listy intencyjne, porozumienia o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy sprzedaży udziałów lub akcji (SPA).
 • Opracowujemy dokumentację transakcji joint venture (joint venture agreements) oraz umowy o współpracy akcjonariuszy (shareholders’ agreeements).
 • Reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami.
 • Dbamy o ochronę danych przedsiębiorstwa na każdym etapie projektu.
 • Wspieramy nowo powstałe podmioty na etapie po-transakcyjnym.
Komu doradzamy? more

Wspieramy polskich, europejskich i międzynarodowych przedsiębiorców z branży FinTech, sektorów technologicznego i finansowego, w tym realizujących projekty związane z kryptowalutami i tokenizacją, w kupnie i sprzedaży akcji, tworzeniu podmiotów typu joint venture, holdingi i grupy kapitałowe. Wspieramy kupujących i sprzedających w projektowaniu i realizacji badań due diligence, tworząc na ich podstawie sugestie minimalizacji ewentualnych ryzyk.

Jerzy Karney

Jerzy Karney

partner, specjalista m&a
Nagrody i wyróżnienia
Pozyskiwanie finansowania

Specjalizacje

Pozyskiwanie finansowania

Kompleksowe wsparcie prawne firm przy wyborze i pozyskiwaniu finansowania na rozwój wybranych projektów biznesowych.

Firmy z sektora FinTech, finansowego i technologicznego, chcąc zostawić konkurencję w tyle muszą stale się rozwijać, inwestując w nowe technologie i rozwiązania, nowoczesną infrastrukturę i oprogramowanie czy szkolenia. Instytucje pożyczkowe muszą z kolei poszukiwać finansowania np. na działalność w zakresie udzielanie kredytów konsumenckich.

Dziś dostępnych jest wiele metod finansowania, którym warto się przyjrzeć, szukając środków na rozwój.

Co oferujemy? more

Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania na rozwój różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Znajdujemy dopasowane do wymagań i potrzeb naszych klientów źródła finansowania, wspierając ich w wyborze konkretnego modelu finansowania, a także znalezieniu i weryfikacji właściwych kontrahentów. Dobieramy spersonalizowane rozwiązania dla konkretnego klienta – dostosowane do jego potrzeb i okoliczności transakcji. Korzystamy z sieci kontaktów i bogatych doświadczeń z realizacji tego rodzaju projektów.

Na jakie pytania odpowiadamy? more
 • Jak pozyskać finansowanie?
 • Jak wybrać finansowanie?
 • Gdzie szukać finansowania?
 • Jak się zabezpieczyć pozyskując finansowanie
 • Jakie kwestie uregulować w umowie, pozyskując finansowanie?
 • Jakie dokumenty należy przygotować, pozyskując finansowanie?
Wybrane usługi more
 • Wybór odpowiedniego finansowania projektów inwestycyjnych.
 • Obsługa formalno-prawna procesu pozyskania i wyboru finansowanie oraz samego finansowania.
 • Badania vendor/buyer due diligence obejmujące projekty inwestycyjne, kompleksowe mapowanie sytuacji finansowej, podatkowej, prawnej i organizacyjnej przedsięwzięcia.
 • Pełna obsługa prawna transakcji przy korzystaniu ze źródeł finansowania takich, jak obligacje, obrót udziałami i akcjami (share deal), obrót aktywami (asset deal), fundusze typu Venture Capital, Private Equity czy Mezzanine, banki – kredyty inwestycyjne, kredyty i pożyczki.
 • Ocena specyfiki przedsiębiorstwa oraz omówienie strategii i wyboru najlepszej dla danego przedsięwzięcia formy finansowania.
 • Opracowanie strategii realizacji projektu – wybór m.in. metody pozyskania kapitału.
 • Opracowanie projektu modelu finansowego (biznesplan, modele i ryzyka inwestycyjne).
 • Wycena przedsiębiorstwa w zależności od wybranej formy finansowania.
 • Opracowanie dokumentacji ofertowej dla potencjalnych inwestorów.
 • Udział i prowadzenie negocjacji z instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami, od wstępnych rozmów aż do zamknięcia całego procesu.
 • Przygotowywanie odpowiednich umów (np. umowy sprzedaży udziałów lub akcji, umowy inwestycyjnej, umowy joint venture, dokumentacji kredytowej czy emisyjnej na potrzeby obligacji).
 • Wsparcie potransakcyjne i nadzór nad realizacją projektu.
 • Opracowywanie zasad wyjścia z inwestycji (m.in. poprzez wykorzystanie opcji put, opcji call, drag & tag along rights, waterfalls schemes, liquidation preferece, umowy lock-up).
 • Tokenizacja papierów wartościowych.
 • Crowdfunding.
Komu doradzamy? more

Wspieramy biznes – polskich, europejskich i międzynarodowych przedsiębiorców z branży FinTech, sektorów technologicznego i finansowego, w tym realizujących projekty związane z kryptowalutami i tokenizacją, w pozyskiwaniu finansowania.

Pomagamy projektować modele nowoczesnego finansowania.

Jerzy Karney

Jerzy Karney

partner, specjalista m&a
Nagrody i wyróżnienia
Relacje z organami nadzorczymi

Specjalizacje

Relacje z organami nadzorczymi

Wspieramy instytucje nadzorowane w zakresie realizacji zaleceń organów nadzoru

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego wsparcia dla instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych w zakresie relacji w z organami administracyjnymi – min. UOKIK, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie sposobu wykonania indywidualnych środków nadzorczych KNF oraz zaleceń KNF.

Kancelaria reprezentuje instytucje rynku finansowego w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznikiem Finansowym (RF)

Doradzamy instytucjom nadzorowanym w zakresie realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz wytycznych EBA

Weryfikujemy zgodność działalności instytucji nadzorowanych z regulacjami prawnymi adekwatnymi dla działalności danej instytucji

Komu doradzamy? more

Wspieramy instytucje nadzorowane w przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie:

 • zgodności świadczonych usług z zakresem regulacji prawnych właściwych dla danej instytucji
 • zgodności świadczonych usług z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • zgodności świadczonych usług z przepisami o ochronie danych osobowych
 • wykonania obowiązków raportowych wobec wszystkich właściwych organów pod kątem zgodności z właściwymi wymogami, zgodności z danymi z systemów transakcyjnych i księgowych jednostki, terminowości wykonania
 • wykonywania obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.
Nagrody i wyróżnienia