×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Postępowanie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Reprezentujemy klienta, który w związku z dynamicznym rozwojem działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

Uzyskanie takiego zezwolenia pozwala na zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych i świadczenie usług również transgranicznie.

Klient zwrócił się do kancelarii o przygotowanie niezbędnej dokumentacji wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz wykonanie niezbędnych modyfikacji procedur wewnętrznych, a także stworzenie nowych, dedykowanych dla krajowej instytucji płatniczej.

Ze względu na złożoność prac nad dokumentacją, kancelaria stworzyła z klientem zespoły projektowe, w których prowadzone były prace nad dokumentacją. Jeden z zespołów pod kierunkiem mec. Michała Barwickiego przygotowywał zmiany do planu finansowego i planu działalności, wykazując interdyscyplinarną wiedzą i praktyką przy tworzeniu tego typu dokumentów.

Kancelaria, przy współpracy z klientem opracowała także dokumentację wewnętrzną, w tym m.in.:

  • procedurę wewnętrzną zarządzania ryzykiem;
  • polityka bezpieczeństwa;
  • polityka ciągłości działania.

Dokumenty te, zwłaszcza polityka bezpieczeństwa, uwzględniają wymogi jakie na dostawców usług płatniczych nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011.

Jednocześnie z przygotowaniem dokumentacji wewnętrznej kancelaria opracowywała także zmiany do umowy o wydanie karty kredytowej i udzielenie kredytu płatniczego, którą do tej pory posługiwała się spółka. Zmiany do umowy wynikały z wejście w życie Ustawy zmieniającej Ustawę o usługach płatniczych a także ze stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które precyzowało nowe zasady naliczania opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu płatniczego i użytkowania przez klienta karty kredytowej.

W trakcie całego procesu współpracujemy z licznymi departamentami klienta, w tym – IT, marketingiem, obsługą klienta, działem finansowym i prawnym.

Zobacz także:

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more