×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

Decyzja Prezesa UOKIK stwierdzające praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 listopada 2019 r. uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zachowanie Kancelarii Antywindykacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu polegające na: 

  1. nieudostępnianiu konsumentom na stronie internetowej www.kancelariaantywindykacyjna.pl regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co narusza art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów; 
  2. wprowadzaniu konsumentów w błąd co do terminu i okoliczności skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług prawnych zawartej na odległość poprzez informowanie o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia oraz o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia, podczas gdy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a uprawnienie to przysługuje również w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem ww. terminu, co narusza art. 5 ust. 1, ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

Za powyższe naruszenia Prezes UOKIK nałożył na spółkę obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez złożenie jednokrotnego oświadczenia o treści oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi w decyzji.

Komentarz Kancelarii:

Przypominamy o tym, że świadcząc usługi drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na usługodawcy ciąży obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prężnie reaguje na zgłoszenia konsumentów w takich przypadkach, zaś poważne naruszenia mogą wiązać się z nałożeniem obowiązków a nawet i kar finansowych na podmiot naruszający ww. przepisy prawa.

Link do decyzji: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15607&news_page=1

czytaj również