×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Poniżej przedstawiam informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Monikę Macurę w zakresie świadczonych przez nią usług pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Macura (dalej: „Kancelaria”), jak również na stronie www.kancelariamacura.pl (dalej: „Strona”).

Informacja jest przekazywana na postawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej w skrócie: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest Monika Macura (dalej w skrócie: „Administrator”), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Odyńca 7/13, 02-606 Warszawa, NIP 5482419495.

Dane kontaktowe Administratora:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelariamacura.pl lub pisemnie na adres: ul. Odyńca 7/13, 02-606 Warszawa.

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach następujących:

 1. w celu prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prawidłowego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez Administratora usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu prawidłowego wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących zasad wykonywania zawodu przez radców prawnych, w tym ich obowiązków wobec klientów, samorządu zawodowego lub władz publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. w celu inicjowania lub utrzymywania kontaktów biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera zawierającego treści marketingowe osobom będącym klientami Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera zawierającego treści marketingowe osobom nie będącym klientami Administratora, które dobrowolnie wyraziły zgodę na jego otrzymywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora w stosunku do osób będących jego klientami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora w stosunku do osób nie będących jego klientami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 9. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną lub tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. w celu udzielenia odpowiedzi na zagadnienie opisane podczas kontaktu telefonicznego z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 12. w celu analizy korzystania ze Strony, poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 13. w celu rozpatrywania reklamacji, obrony przed zgłoszonymi przez Panią/Pana roszczeniami, jakie mogą wyniknąć w związku ze świadczeniem przez Administratora usług, w tym usług elektronicznych lub w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.

Ponadto automatycznie gromadzone są dane osobowe w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze Strony.

4. RODZAJ DANYCH

 1. Dane pozyskane bezpośrednio od użytkownika:

  Świadczenie usług prawnych
  Administrator w celu świadczenia usług prawnych z najwyższą starannością, będzie przetwarzał Pani/Pana dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, jak również dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail. Ponadto, Administrator przetwarza dane zawarte w dokumentacji otrzymanej od Pani/Pana. Powyższy zakres danych może obejmować również Pani/Pana pracowników i współpracowników, którzy kontaktują się w Pani/Pana imieniu bezpośrednio z Administratorem lub jego pracownikami lub współpracownikami.

  Kontakt z Administratorem
  Administrator gromadzi dane udostępnione przez Panią/Pana w treści wiadomości kierowanej do Administratora. W zależności od wybranej przez Panią/Pana ścieżki kontaktu, gromadzone będą również Pani/Pana dane kontaktowe a także – w przypadku kontaktu drogą pocztową – dane identyfikacyjne.

  Newsletter
  Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail.

  Rekrutacja
  Administrator przetwarza dane zawarte w Curriculum Vitae (CV) oraz opcjonalnie w liście motywacyjnym, które otrzyma od Pani/Pana, w tym dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz kwalifikacje zawodowe.
 2. Dane zgromadzone automatycznie, nie pochodzące bezpośrednio od użytkownika
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Strony, jak i bezpieczeństwa Pani/Pana jako użytkownika, Administrator przetwarza niektóre dane osobowe w sposób automatyczny. Powyższe dane obejmują swym zakresem m.in. adresy IP, lokalizację, parametry używanego przez Panią/Pana sprzętu oraz oprogramowania, numery identyfikujące urządzenia.
 3. Dane zawarte w plikach cookie
  Pliki cookies używane na Stronie spełniają szereg istotnych funkcji. W szczególności ich wykorzystanie pozwala zapewnić jak najlepszy poziom dostępności oferowanych Administratora usług, jak również personalizować wyświetlane Pani/Panu treści, ulepszać funkcjonalność Strony.

  Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez Stronę plików cookies mogą Państwo znaleźć w naszej polityce plików cookies.

  Administrator nie pozyskuje Pani/Pana danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO.

5. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, m. in.: usługi analityczne, usługi informatyczne, usługi księgowo-rachunkowe, usługi marketingowe. Dostęp do przetwarzanych danych mogą mieć również pracownicy i współpracownicy Administratora.

6. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. do celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. do celów prawidłowego wykonania umowy – przez okres trwania umowy;
 3. do celów prawidłowego wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny do wykazania, że Administrator obowiązki te wykonywał w sposób prawidłowy;
 4. do celów inicjowania lub utrzymywania kontaktów biznesowych – przez trwania kontaktów biznesowych;
 5. do celów świadczenia usługi wysyłki newslettera zawierającego treści marketingowe osobom będącym klientami Administratora – dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 6. do celów świadczenia usługi wysyłki newslettera zawierającego treści marketingowe osobom nie będącym klientami Administratora, które dobrowolnie wyraziły zgodę na jego otrzymywanie – dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera;
 7. do celów marketingu bezpośredniego w stosunku do osób będących klientami – dane osobowe są przetwarzane do momentu zakończenia umowy lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 8. do celów marketingu bezpośredniego w stosunku do osób nie będących klientami – dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;
 9. do celów udzielenia odpowiedzi na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną lub tradycyjną – dane osobowe są przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji z Panią/Panem;
 10. do celów udzielenia odpowiedzi na problem opisany podczas kontaktu telefonicznego z Administratorem – dane osobowe są przetwarzane do momentu zakończenia rozmowy telefonicznej;
 11. do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym dla przyszłych procesów rekrutacyjnych – dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;
 12. do celów analizy korzystania ze Strony, poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – przez okres 3 lat liczonych od otrzymania danych;
 13. do celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji, obrony przed zgłoszonymi przez Panią/Pana roszczeniami, jakie mogą wyniknąć w związku ze świadczeniem przez Administratora usług, w tym usług elektronicznych lub w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń względem Administratora.

9. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria@kancelariamacura.pl.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Przysługuje Pani/Panu także prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, może Pani/Pan również przesłać te dane innemu administratorowi danych.

10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny.