×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Wielomiesięczne postępowanie kontrolne prowadzone przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje bezpośredni nadzór nad rynkiem płatniczym. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia obowiązujących przepisów prawa KNF może wydać zalecenia, indywidualnie do danego podmiotu, nakładać kary finansowe przewidziane w przepisach prawa, a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucję finansową.

W imieniu naszego Klienta – Krajowej Instytucji Płatniczej, braliśmy udział w wielomiesięcznym postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), które obejmowało kontrolę zgodności działalności instytucji płatniczej z regulacjami rynku płatniczego.

Postępowanie obejmowało kontrolę dokumentów wewnętrznych Klienta, udzielenie wyjaśnień na pisemne pytania przedstawicieli zespołu kontrolnego oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami komisji.

Uczestniczyliśmy w postępowaniu kontrolnych na wszystkich etapach tego postępowania – od momentu zawiadomienia o kontroli, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień a także przy otrzymaniu protokołu pokontrolnego.

Doświadczenie to pozwala nam rozumieć specyfikę działania KNF jako kolegialnego organu administracji, oraz uwarunkowania prawne dotyczące podejmowanych decyzji i tryby prowadzonego postępowania.

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego podczas kontroli, ze strony kancelarii posiadającej doświadczenie w zakresie rynku usług płatniczych minimalizuje ryzyko negatywnych rozstrzygnięć Komisji.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more