×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Audyt i dopasowanie procedur i polityk do znowelizowanych przepisów dot. AML

Polski ustawodawca, pomijając zmiany płynące z nowelizacji prawa unijnego, jest bardzo twórczy. Tym samym prawidłowe funkcjonowanie na rodzimym rynku wymaga ciągłego przystosowywania się do zmian. Nie bez znaczenia dla odpowiedniego, zgodnego z aktualnym stanem prawnym działania, jest też dopasowanie procesów i procedur do potrzeb oraz bieżących działań danej firmy.

Realizowaliśmy projekt obejmujący kompleksowy audyt oraz dopasowanie istniejących w Spółce procedur i polityk do wymogów nowelizacji przepisów wprowadzonych ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), która implementowała do naszego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE), tzw. V dyrektywy AML.

Poza dopasowaniem istniejących już procedur do zmieniającego się stanu prawnego wyzwaniem było jednoczesna implementacja zasad i ocena ryzyka związanego z nowym produktem pożyczkowym Spółki kierowanym do klientów zza wschodniej granicy naszego kraju.

Doradztwo w niniejszej sprawie obejmowało nie tylko stworzenie dokumentacji audytowej, ale również:

  • dopasowanie dokumentacji istniejącej do wymogów związanych z dyrektywą AML V;
  • stworzenie nowych wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania;
  • oraz implementację zmienionych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more