×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego w opinii Rzecznika Generalnego

W dniu 23 maja 2019 r. Rzecznik Generalny przedstawił opinię w sprawie C‑383/18 z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  (sprawa Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo‑Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie).

Opinia dotyczyła zasad dokonywana obniżenia całkowitego kosztu kredytu w ramach wcześniejszej spłaty. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nie zostało dotychczas wydane.  Poniżej przeprowadziliśmy analizę i możliwe kierunki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

Na wstępie wyjaśnień dotyczących zasad wcześniejszej spłaty, warto przytoczyć treść art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG, który brzmi następująco:

„Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.”       

Rzecznik Generalny w swojej opinii dokonuje wyraźnej interpretacji pojęcia odsetek i kosztów „przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy”, stwierdzając, że pojęcie to należy rozumieć w ten sposób, że obniżka, o jakiej mowa w art. 16 ust. 1, zależy od daty, w której żąda się od konsumentów zapłaty kosztów (pkt 62 opinii).

Zdaniem Rzecznika, art. 16 ust. 1 można interpretować w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty, obniżka całkowitego kosztu kredytu może dotyczyć płatności jednorazowej lub płatności powtarzających się, które nie były jeszcze należne kredytodawcy z chwilą dokonania przedterminowej spłaty.

Opinia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214402&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9708479

W przypadku pytań, dotyczących zasad postępowania w razie dokonywania przez konsumentów wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego  zachęcamy do kontaktu.

czytaj również