×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Porozumienie Rady EU i Parlamentu Europejskiego w zakresie transferu kryptoaktywów

29 czerwca 2022 r. Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie projektu nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (potocznie znanej jako Dyrektywa AML V).

Porozumienie dotyczy kryptoaktywów oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów przewiduje następujące zmiany:

  • obowiązek gromadzenia informacji o inicjatorze transakcji kryptoaktywów – aktualnie nie jest znany dokładny katalog informacji, które dostawca takich usług będzie miał obowiązek gromadzić;
  • stosowanie przez dostawców w zakresie kryptoaktywów tzw. zasady „travel rule”, polegającej na przekazywaniu zgromadzonych przez dostawcę danych odbiorcom obsługiwanych transferów kryptoaktywów;
  • poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o wszystkich dostawców usług w zakresie kryptoaktywów – aktualnie instytucjami obowiązanymi są podmioty dokonujące lub pośredniczące w wymianie walut wirtualnych na inne waluty wirtualne lub na środki pieniężne;
  • nałożenie na dostawców usług w zakresie kryptoaktywów obowiązku wdrożenia odpowiednich wewnętrznych polityk, procedur i kontroli mających na celu ograniczenie ryzyka omijania krajowych i unijnych sankcji;
  • stosowanie przepisów RODO do ochrony danych osobowych podmiotów uczestniczących w transakcji kryptoaktywów.

Kierunek nowelizacji jednoznacznie wskazuje, że priorytetem Unii Europejskiej jest zwiększenie przejrzystości finansowej w zakresie wymiany kryptoaktywów, co będzie miało przełożenie na większe możliwości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej Unii.

Ponadto osoby występujące na listach sankcyjnych będą miały większe trudności z obejściem nałożonych na nie sankcji.